Hàm CONCAT trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm CONCAT() trong SQL Server để nối nhiều chuỗi thành một chuỗi.

Mô tả

Hàm CONCAT trong SQL Server được sử dụng để nối hai hay nhiều chuỗi thành một chuỗi lớn duy nhất.

Cú pháp

Để chạy hàm CONCAT trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

CONCAT(chuoi1, chuoi2,... chuoi_n)

Tham số:

  • chuoi1, chuoi2,... chuoi_n: các chuỗi muốn nối với nhau.

Lưu ý:

  • Input hàm CONCAT có độ dài tối đa là 255 chuỗi, tối thiểu là 2 chuỗi. Nếu chỉ truyền 1 chuỗi đầu vào thì hàm CONCAT sẽ phát sinh lỗi.
  • Nếu truyền các chuỗi không có ký tự, CONCAT sẽ tự động chuyển đổi các giá trị đó thành các chuỗi trước khi nối.
  • Hàm CONCAT chuyển đổi NULL thành một chuỗi rỗng ở kiểu dữ liệu VARCHAR(1).
  • Hàm CONCAT chỉ có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm CONCAT trong SQL Server.

SELECT CONCAT('Quantrimang', '.com');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT CONCAT('Quan', 'tri', 'mang', '.com');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT CONCAT('Quan ', 'Tri ', 'Mang ');
Result: 'Quan Tri Mang'

Khi kết hợp các chuỗi với nhau, bạn có thể thêm các ký tự khoảng trắng để phân tách các giá trị được nối của mình để kết quả dễ đọc hơn.

SELECT CONCAT('Orange', ' ', 'Peach', ' ', 'Apple');
Result: 'Orange Peach Apple'

Trong ví dụ này, Quantrimang đã sử dụng tham số thứ 2 và thứ 4 trong hàm CONCAT để thêm ký tự khoảng trắng giữa các giá trị Orange, Peach và Apple. Điều này sẽ giúp các chuỗi không bị gắn liền lại với nhau.

Bài trước: Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Bài tiếp: Toán tử “+” trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:04
52 👨 33.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server