Hàm MONTH trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime MONTH() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm MONTH trong SQL Server trả về một số nguyên là tháng trong năm (từ 1 đến 12) từ thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm MONTH trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

MONTH (thoigian)

Tham số:

  • thoigian: thời gian bạn muốn lấy ra giá trị ngày.

Lưu ý:

  • Hàm MONTH trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAMEDATEPART trả về kết quả tương tự.
  • MONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm MONTH trong SQL Server.

SELECT MONTH ('2019/04/28');
Result: 4

SELECT MONTH ('2019/03/31 10:05');
Result: 3

SELECT MONTH ('2019/04/01 10:05:18.621');
Result: 4

Bài trước: Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm YEAR trong SQL Server

Thứ Hai, 25/02/2019 15:12
36 👨 20.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server