Lệnh SELECT TOP trong SQL Server

SELECT TOP trong SQL Server là gì? Bạn có thể select top 1 trong SQL Server dễ dàng nếu biết sử dụng lệnh này. Sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Trong khi truy xuất dữ liệu từ một bảng SQL, mệnh đề LIMIT được dùng để hạn chế số hàng trong nhóm kết quả. Tương tự, nếu bạn triển khai các tác vụ như cập nhật, phát hiện…, nó được dùng để hạn chế các bản ghi mục tiêu.

SQL Server không hỗ trợ mệnh đề LIMIT. Thay vào đó, nó cung cấp câu lệnh TOP trong SQL Server để hạn chế số hàng trong một bảng. Hàm TOP trong SQL Server tương tự như lệnh LIMIT.

Lệnh SELECT TOP hữu ích khi bạn cần hoạt động trên các bảng lớn với hàng nghìn bản ghi để lấy giá trị cần thiết. Trong những trường hợp như thế, trả về một số lượng lớn bản ghi có thể ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động.

Lưu ý, không phải tất cả hệ thống database đều cho phép dùng lệnh TOP để chọn một số lượng bản ghi hạn chế. Ví dụ, MySQL hỗ trợ lệnh LIMIT, còn Orcale hỗ trợ lệnh ROWNUM.

Dưới đây là chi tiết cách dùng SELECT TOP trong SQL Server.

Trong SQL Server, lệnh SELECT TOP được dùng để lấy bản ghi từ 1 hoặc nhiều bảng trong SQL Server và giới hạn số bản ghi trả về dựa trên giá trị hoặc phần trăm cố định.

Cú pháp lệnh SELECT TOP

SELECT TOP (giatri_dau) [PERCENT] [WITH TIES]
bieu_thuc
FROM bang
[WHERE dieu_kien]
[ORDER BY bieu_thuc [ ASC | DESC ]];

Tên biến hoặc giá trị biến

TOP (giatri_dau)

Trả về kết quả dựa trên giatri_dau. Ví dụ TOP(10) sẽ chèn 10 hàng đầu tiên từ bộ kết quả.

PERCENT

Tùy chọn. Nếu được nêu ra cụ thể thì các hàng đầu tiên dựa trên số phần trăm giatri_dau của bộ kết quả. Ví dụ như TOP(10) PERCENT sẽ chèn 10% giá trị đầu trong bộ kết quả.

WITH TIES

Tùy chọn. Nếu dùng mệnh đề này, các hàng có giá trị giống với hàng cuối cùng trong bộ kết quả sẽ được trả về. Điều này có thể gây ra tình huống số hàng trả về nhiều hơn biến TOP cho phép.

bieu_thuc

Cột hoặc giá trị tính toán cần lấy về

bang

Bảng muốn lấy bản ghi từ đó. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

WHERE dieu_kien

Tùy chọn. Điều kiện phải được đáp ứng để bản ghi được chọn.

ORDER BY bieu_thuc

Tùy chọn. Dùng để xếp thứ tự kết quả. ASC theo thứ tự tăng dần, DESC theo thứ tự giảm dần.

Hỗ trợ tương thích

Với tương thích ngược, dấu ngoặc đơn là tùy chọn trong câu lệnh SELECT nếu biểu thức là một hằng số nguyên. Bạn nên sử dụng dấu ngoặc đơn cho TOP trong các câu lệnh SELECT. Làm như vậy sẽ đảm bảo tính nhất quán trong khi sử dụng các câu lệnh INSERT, UPDATE, MERGE và DELETE cần thiết.

Hạn chế

Khi dùng TOP với INSERT, UPDATE, MERGE hoặc DELETE, các hàng tham chiếu không được sắp xếp theo thứ tự. Và bạn không thể trực tiếp chỉ định mệnh đề ORDER BY trong những câu lệnh này. Nếu cần dùng TOP để chèn, xóa hoặc chỉnh sửa hàng theo thứ tự thời gian cần thiết, dùng TOP với mệnh đề ORDER BY được chỉ định ở lệnh chọn phụ.

Bạn không thể dùng TOP trong lệnh UPDATE và DELETE trên các trình xem được phân vùng. Bạn cũng không thể kết hợp TOP với OFFSET và FETCH trong cùng một biểu thức truy vấn.

Danh mục

Thành phần cú pháp

Cú pháp cơ bản

TOP • PERCENT

Bao gồm các giá trị ràng buộc

WITH TIES

Hạn chế các hàng bị ảnh hưởng bởi DELETE, INSERT, hoặc UPDATE

DELETE • INSERT • UPDATE

Ví dụ cách dùng SELECT TOP trong SQL SERVER

Ví dụ - dùng từ khóa TOP

SELECT TOP(5)
nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
ORDER BY nhanvien_id;

Ví dụ trên sẽ lấy về 5 bản ghi đầu tiên trên bảng nhanvien khi có họ là Anderson. Nếu các bản ghi khác cũng có họ nhân viên là Anderson thì cũng không được trả về trong lệnh SELECT trên.

Ví dụ trên có thể chỉnh sửa 1 chút bằng cách thêm mệnh đề WITH TIES

SELECT TOP(5) WITH TIES
nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
ORDER BY nhanvien_id;

Ví dụ này sẽ trả về các hàng giống với hàng cuối trong bộ kết quả.

Ví dụ - dùng từ khóa TOP PERCENT

SELECT TOP(10) PERCENT 
nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
ORDER BY nhanvien_id;

Ví dụ này sẽ trả về bộ kết quả là 10% đầu tiên bản ghi trong bảng nhân viên trong số các nhân viên có họ là Anderson. 90% còn lại sẽ không được trả về.

SELECT TOP(10) PERCENT WITH TIES 
nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
ORDER BY nhanvien_id;

Với WITH TIES, kết quả trả về sẽ có các hàng giống với hàng cuối trong bộ kết quả. Bộ kết quả khi đó sẽ nhiều hơn 10%.

Một số cách dùng phổ biến của mệnh đề TOP SQL Server

  • Phân trang - Khi hiển thị một số lượng lớn bản ghi, mệnh đề TOP có thể được sử dụng để chỉ trả về một số bản ghi nhất định tại một thời điểm, cho phép phân trang dữ liệu dễ quản lý và hiệu quả hơn.
  • Lấy mẫu dữ liệu - Mệnh đề TOP có thể được sử dụng để nhanh chóng lấy mẫu dữ liệu từ bảng để kiểm tra hoặc phân tích.
  • Cải thiện hiệu suất - Bằng cách hạn chế số lượng hàm trả về, lệnh TOP có thể giúp cải thiện hiệu quả của truy vấn, nhất là khi xử lý bảng dữ liệu lớn.
  • Gỡ lỗi - Khi phát triển hoặc gỡ lỗi một truy vấn, lệnh TOP có thể được dùng để nhanh chóng trả về số lượng nhỏ các hàng kiểm tra độ chính xác của truy vấn.
  • Trực quan hóa dữ liệu - Lệnh TOP có thể được dùng để hạn chế số hàng được trả về cho mục đích trực quan hóa như tạo biểu đồ, đồ thị.

Bài trước: Mệnh đề HAVING trong SQL Server

Bài sau: Lệnh SELECT INTO trong SQL Server

Thứ Năm, 28/09/2023 17:09
4,313 👨 115.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server