Hàm LOWER trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server để chuyển đổi các chữ cái trong một chuỗi được chỉ định thành dạng chữ thường.

Mô tả

Hàm LOWER trong SQL Server chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là chữ cái thì không bị ảnh hưởng bởi hàm này.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LOWER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LOWER(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi, có thể là một chuỗi ký tự bằng chữ, biến, biểu thức chuỗi ký tự hoặc cột bảng.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm UPPER để chuyển đổi ngược lại.
  • Hàm LOWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LOWER trong SQL Server.

SELECT LOWER('QUANTRIMANG.COM');
Result: ‘quantrimang.com’

SELECT LOWER('QuanTriMang.com');
Result: ‘quantrimang.com’

SELECT LOWER(' Quantrimang.com ');
Result: ‘quantrimang.com’

SELECT LOWER('Quan Tri Mang');
Result: ‘quan tri mang’

Bài trước: Hàm LEN trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm LTRIM trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:43
53 👨 5.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server