Hàm GETDATE trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime GETDATE() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm GETDATE trong SQL Server trả về ngày tháng năm hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Để sử dụng hàm GETDATE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

GETDATE()

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Hàm GETDATE trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm'.
  • Xem thêm hàm CURRENT_TIMESTAMP.
  • GETDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm GETDATE trong SQL Server.

SELECT GETDATE();
Result: '2019-02-25 18:11:00.160'

Bài trước: Hàm DAY trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:39
4,313 👨 64.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server