Hàm GETDATE trong SQL Server

Getdate trong SQL Server là gì? Nó là lệnh sẽ giúp bạn lấy ngày hiện tại trong SQL Server và nhiều hơn thế nữa. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm getdate trong SQL Server.

Hàm GETDATE() trong SQL Server là một hàm sẵn có, trả về ngày và giờ của hệ thống mà SQL Server đang chạy. Hàm này trả về giá trị ngày & tháng ở định dạng "yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm". Trong đó:

 • yyyy - năm
 • mm - tháng
 • dd - ngày
 • hh - giờ
 • mm - phút
 • ss - giây
 • mmm - mili giây

Hàm getdate() thường được dùng trong SQL Server để lấy ngày tháng hiện tại khi một sự kiện nào đó diễn ra, chẳng hạn như khi có một bản ghi nhật ký được chèn hoặc update trong bảng database. Ví dụ, một trình kích hoạt có thể được tạo để update trường đã được chỉnh sửa gần nhất trong bảng, bất cứ khi nào có nội dung được cập nhật.

Đặc điểm nổi bật của hàm getdate trong SQL Server:

 • Hàm này được dùng để tìm ngày và thời gian hiện tại của hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Hàm này nằm trong các hàm ngày tháng (Date).
 • Hàm này không chấp nhận tham số bất kỳ.
 • Hàm này trả về kết quả ở định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm‘.

Cú pháp

Để sử dụng hàm GETDATE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

GETDATE()

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

 • Hàm GETDATE trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm'.
 • Xem thêm hàm CURRENT_TIMESTAMP.
 • GETDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm GETDATE trong SQL Server.

SELECT GETDATE();
Result: '2019-02-25 18:11:00.160'

So sánh hàm lấy ngày hiện tại trong SQL Server với các hàm date-time khác

SQL Server cung cấp nhiều hàm ngày tháng và thời gian để trả về ngày giờ hiện tại, ngày tháng hay chỉ giờ dựa trên yêu cầu của bạn. Nếu muốn trả về kết quả ngày tháng - thời gian ở định dạng nào đó, bạn có thể dùng bất kỳ hàm phù hợp trong số chúng.

Hãy xem xét ví dụ sau, nơi bạn đã tìm nạp ngày giờ hiện tại bằng nhiều hàm khác nhau. Bạn có thể so sánh chúng với những hàm khác để hiểu chính xác một hàm cụ thể trả về kết quả như thế nào.

SELECT GETDATE() AS [Getdate],
	CURRENT_TIMESTAMP AS [Current Timestamp],
	SYSDATETIME() AS [Sysdatetime]
GO

Kết quả hiện ở ảnh bên dưới. Toàn bộ 3 hàm này đang trả về cùng timestamp nhưng SYSDATETIME đang cho độ chính xác phân số theo giây so với phần còn lại của hai hàm.

Hàm datetime trong SQL

Như bạn có thể thấy timestamp được trả về bởi các hàm trên có định dạng nhất định. Nếu muốn chỉ lấy ngày hiện tại của hệ thống hay chỉ thời gian của hệ thống, bạn cần dùng hàm SQL Server khác, cụ thể ở đây là CONVERT để chỉ trả về ngày tháng hay giờ.

Bài trước: Hàm DAY trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

Thứ Sáu, 18/08/2023 16:08
4,214 👨 80.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server