Hàm REPLACE trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server để chọn lọc và thay thế chuỗi.

Mô tả

Hàm REPLACE trong SQL Server được sử dụng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con a thành chuỗi con b mới trong một chuỗi cho trước.

Cú pháp

Để sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

REPLACE(chuoi, chuoi_a, chuoi_b)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi nguồn mà một chuỗi nhỏ trong đó sẽ được thay thế bằng một chuỗi khác.
  • chuoi_a: nằm trong chuoi, sẽ được thay thế bởi một chuỗi khác sau khi chạy hàm.
  • chuoi_b: chuỗi mới thay thế chuoi_a. Tất cả các lần xuất hiện của chuoi_a sẽ được thay thế bằng chuoi_b.

Lưu ý:

  • Hàm REPLACE thực hiện thay thế không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Hàm REPLACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm REPLACE trong SQL Server.

SELECT REPLACE('QuaNtrimang.com', 'n', '3');
Result: ‘Qua3trima3g.com’ (Cả n và N đều được thay thế bằng 3)

SELECT REPLACE('Quantrimang.com', 'quan', '1234');
Result: ‘1234trimang.com’

SELECT REPLACE('Quantrimang.com', '.com', '1');
Result: ‘Quantrimang1’

SELECT REPLACE('Quan Tri Mang', ' ', '0');
Result: ‘Quan0Tri0Mang’

Bài trước: Hàm LTRIM trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm RIGHT trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:02
3,413 👨 23.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server