Toán tử INTERSECT trong SQL Server

Intersect SQL Server là gì? Cách dùng Intersect trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Theo lý thuyết về tập hợp (set), giao của hai tập hợp là một bộ sưu tập các giá trị phổ biến cho cả hai. Nói cách khác, giao của hai tập hợp là một nhóm phần tử tồn tại ở cả hai tập hợp.

SQL INTERSECT là gì?

Toán tử SQL INTERSECT kết hợp 2 lệnh lựa chọn và trả về chỉ dataset xuất hiện ở cả hai lệnh. Hiểu đơn giản, nó hoạt động như một giao điểm toán học. Về mặt toán học, giao điểm của A và B là dữ liệu chung của cả hai. Vì thế, khi cung cấp hai truy vấn lựa chọn, SQL INTERSECT sẽ chỉ trả về những hàng xuất hiện ở cả hai truy vấn SELECT. Tương tự toán tử UNION trong SQL, ngay cả toán tử INTERSECT cũng phải tuân thủ hai quy tắc để triển khai thành công:

  • Số và thư tự của cột ở cả hai truy vấn phải giống nhau.
  • Kiểu dữ liệu của cột tương ứng từ cả hai truy vấn lựa chọn phải tương thích với nhau.

Truy vấn INTERSECT

Minh họa kết quả trả về từ truy vấn INTERSECT
Minh họa kết quả trả về từ truy vấn INTERSECT

Giải thích: Truy vấn INTERSECT sẽ trả về các bản ghi nằm trong khu vực tô màu xanh. Các bản ghi này nằm trong cả CSDL1 và CSDL2.

Mỗi lệnh SELECT trong INTERSECT phải có cùng số cột trong bộ kết quả với kiểu dữ liệu giống nhau.

Cú pháp toán tử INTERSECT

SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn
FROM bang
[WHERE dieu_kien]
INTERSECT
SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn
FROM bang
[WHERE dieu_kien];

Tên biến hoặc giá trị biến

bieu_thuc

Cột hoặc giá trị mà bạn muốn so sánh giữa 2 lệnh SELECT. Chúng không nhất thiết phải nằm trong cùng 1 trường thông tin ở mỗi lệnh SELECT nhưng các cột tương ứng phải có dữ liệu giống nhau.

bang

Bảng muốn lấy bản ghi từ đó. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

WHERE dieu_kien

Tùy chọn. Điều kiện phải đáp ứng để bản ghi được chọn.

Ví dụ - với 1 biểu thức

SELECT sanpham_id
FROM sanpham
INTERSECT
SELECT sanpham_id
FROM hangtonkho;

Ở ví dụ này, nếu sanpham_id xuất hiện ở cả bảng sanpham và hangtonkho thì nó sẽ nằm trong bộ kết quả của INTERSECT.

Giờ hãy thêm điều kiện WHERE vào truy vấn này.

SELECT sanpham_id
FROM sanpham
WHERE sanpham_id >= 50
INTERSECT
SELECT sanpham_id
FROM hangtonkho
WHERE soluong > 0;

Bộ dữ liệu thứ 1 sẽ lọc và trả về các bản ghi nằm trong bảng sanphamsanpham_id lớn hơn hoặc bằng 50. Bộ dữ liệu thứ 2 sẽ lọc lấy từ bảng hangtonkho nếu số lượng lớn hơn 0.

Ví dụ - với nhiều biểu thức

SELECT danhba_id, ho, ten
FROM danhba
WHERE ho = ‘Anderson’
INTERSECT
SELECT nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien;

Ở ví dụ này, truy vấn sẽ trả về kết quả giao nhau từ 2 lệnh SELECT. Nếu có bản ghi trong bảng danhbadanhba_id, ho, ten trùng với nhanvien_id, ho, ten trong bảng nhanvien thì truy vấn INTERSECT sẽ trả về các bản ghi đó.

Ví dụ - dùng ORDER BY

Dùng mệnh đề ORDER BY với truy vấn INTERSECT để sắp xếp kết quả.

SELECT nhacung_id, nhacung_ten
FROM nhacung
WHERE nhacung_id > 500
INTERSECT
SELECT congty_id, congty_ten
FROM congty
WHERE congty_ten in (‘Apple’, ‘Microsoft’, ‘SQL Server’)
ORDER BY 2;

Vì tên cột ở 2 lệnh SELECT khác nhau nên sẽ dễ hơn nếu tham chiếu tới cột trong mệnh đề ORDER BY bằng vị trí của chúng trong bộ kết quả. Ở ví dụ trên, ta lọc kết quả nhacung_ten / congty_ten theo thứ tự tăng dần qua cụm từ ORDER BY 2.

nhacung_ten / congty_ten đứng thứ 2 trong bộ kết quả.

Bài trước: Toán tử UNION ALL trong SQL Server

Bài sau: Toán tử EXCEPT trong SQL Server

Thứ Năm, 03/08/2023 16:53
56 👨 33.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server