Hàm UPPER trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server để chuyển đổi các chữ cái trong một chuỗi được chỉ định thành dạng chữ hoa.

Mô tả

Hàm UPPER trong SQL Server chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là chữ cái thì không bị ảnh hưởng bởi hàm này.

Cú pháp

Để sử dụng hàm UPPER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

UPPER(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi, có thể là một chuỗi ký tự bằng chữ, biến, biểu thức chuỗi ký tự hoặc cột bảng.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm LOWER để chuyển đổi ngược lại.
  • Hàm UPPER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm UPPER trong SQL Server.

SELECT UPPER('quantrimang.com');
Result: ‘QUANTRIMANG.COM’

SELECT UPPER('QuanTriMang.com');
Result: ‘QUANTRIMANG.COM’

SELECT UPPER('Quan Tri Mang');
Result: ‘QUAN TRI MANG’

Bài trước: Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm ABS trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:37
4,84 👨 8.782
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server