Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime GETUTCDATE() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm GETUTCDATE trong SQL Server trả về ngày tháng năm hiện tại theo múi giờ UTC (chậm hơn giờ Việt Nam 7 tiếng).

Cú pháp

Để sử dụng hàm GETUTCDATE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

GETUTCDATE()
  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh

Lưu ý:

  • Hàm GETUTCDATE trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm'.
  • Ngày và giờ UTC được xác định bởi cài đặt hệ điều hành.
  • Xem thêm hàm CURRENT_TIMESTAMPhàm GETDATE tương tự.
  • GETUTCDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm GETUTCDATE trong SQL Server.

SELECT GETUTCDATE();
Result: '2019-02-25 11:11:00.160'

Bài trước: Hàm GETDATE trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm MONTH trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:35
4,65 👨 4.224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server