Toán tử “+” trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng toán tử + trong SQL Server để nối nhiều chuỗi thành một chuỗi..

Mô tả

Toán tử + trong SQL Server được sử dụng để nối hai hay nhiều chuỗi thành một chuỗi lớn duy nhất.

Cú pháp

Để sử dụng toán tử + trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

chuoi1 + chuoi2 + chuoi_n

Tham số:

  • chuoi1, chuoi2,... chuoi_n: các chuỗi muốn nối với nhau.

Lưu ý:

  • Toán tử + sử dụng tương tự như hàm CONCAT.
  • Toán tử + có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về sử dụng toán tử + trong SQL Server.

SELECT 'Quantrimang' + '.com';
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT 'Quan' + 'tri' + 'mang' + '.com';
Result: 'Quantrimang.com''

SELECT 'Quan ' + 'Tri ' + 'Mang ';
Result: 'Quan Tri Mang'

Khi kết hợp các chuỗi với nhau, bạn có thể thêm các ký tự khoảng trắng để phân tách các giá trị được nối của mình để kết quả dễ đọc hơn.

SELECT 'Orange' + ' ' + 'Peach' + ' ' + 'Apple';
Result: 'Orange Peach Apple'

Trong ví dụ này, Quantrimang đã sử dụng toán tử + để thêm ký tự khoảng trắng giữa các giá trị Orange, Peach và Apple. Điều này sẽ giúp các chuỗi không bị gắn liền lại với nhau.

Bài trước: Hàm CONCAT trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:44
52 👨 8.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server