Hàm USER_NAME trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý câu lệnh USER_NAME trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Câu lệnh USER_NAME trong SQL Server trả về thông tin tên người dùng cơ sở dữ liệu dựa trên id được truyền vào. Nếu không có id nào được chỉ định, hàm này sẽ trả về tên của người dùng hiện tại.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh USER_NAME trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

USER_NAME([id_number])

Tham số:

  • id_number: số id được liên kết với người dùng trong SQL Server.

Lưu ý:

  • Nếu truyền giá trị cho id, hàm USER_NAME sẽ trả về tên người dùng đại diện cho id đó.
  • Nếu số id không được cung cấp, hàm USER_NAME sẽ trả về tên người dùng hiện tại trong SQL Server.
  • Xem thêm các hàm CURRENT_USER, SYSTEM_USERSESSION_USER.
  • USER_NAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh USER_NAME trong SQL Server.

SELECT USER_NAME();
Result: 'quantrimang'

SELECT USER_NAME(12);
Result: 'jsmith'

Bài trước: Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:37
53 👨 2.825
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server