Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu TRY_CONVERT trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server cho phép bạn có thể chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn nhưng có thể theo một định dạng nào đó (đặc biệt đối với kiểu dữ liệu ngày). Nếu chuyển đổi không thành công, TRY_CONVERT sẽ trả về NULL, ngược lại nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi tương ứng.

Cú pháp

Để sử dụng hàm TRY_CONVERT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

TRY_CONVERT(kieudulieu(do_dai), bieuthuc, dinh_dang)

Tham số:

  • kieudulieu: tên kiểu dữ liệu mới mà biểu thức sẽ được chuyển đổi sang. Có thể là một trong những kiểu như sau: bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, text, nchar, nvarchar, ntext, binary, varbinary hoặc image.
  • do_dai (không bắt buộc): độ dài kiểu dữ liệu cho kết quả của char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary.
  • bieuthuc: giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác, cũng có thể là tên của một cột trong bảng hoặc một biểu thức tính toán cần chuyển sang kiểu dữ liệu mới.
  • dinh_dang (không bắt buộc): là một con số chỉ định việc định dạng cho việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng ngày sang dạng chuỗi. Bảng bên dưới mô tả một số định dạng thường dùng trong hàm TRY_CONVERT.
Định dạng năm
(yy)
Định dạng năm
(yyyy)
Hiển thị dữ liệu
0100mon dd yyyy hh:miAM/PM (Default)
1101mm/dd/yyyy (US standard)
2102yy.mm.dd (ANSI standard)
3103dd/mm/yy (British/French standard)
4104dd.mm.yy (German standard)
5105dd-mm-yy (Italian standard)
6106dd mon yy
7107Mon dd, yy
8108hh:mi:ss
9109mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM/PM
10110mm-dd-yy (USA standard)
11111yy/mm/dd (Japan standard)
12112yymmdd (ISO standard)
13113dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm (Europe standard - 24 hour clock)
14114hh:mi:ss:mmm (24 hour clock)
20120yyyy-mm-dd hh:mi:ss (ODBC canonical - 24 hour clock)
21121yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm (ODBC canonical - 24 hour clock)
126yyyy-mm-ddThh:mi:ss:mmm (ISO8601 standard)
127yyyy-mm-ddThh:mi:ss:mmmZ (ISO8601 standard)
130dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM/PM (Hijri standard)
131dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM/PM (Hijri standard)

Lưu ý:

  • Khi chuyển đổi kiểu dữ liệu float hay numeric sang số nguyên int, hàm TRY_CONVERT sẽ cắt phần thập phân phía sau.
  • Xem thêm các hàm CASTCONVERT, TRY_CAST.
  • TRY_CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm TRY_CONVERT trong SQL Server.

SELECT TRY_CONVERT(int, 14.85);
Result: 14
(kết quả là một giá trị int bị cắt phần thập phân)


SELECT TRY_CONVERT(float, 14.85);
Result: 14.85
(kết quả được trả về dưới dạng giá trị float và không bị cắt ngắn)


SELECT TRY_CONVERT(float, '14 Main St.');
Result: NULL
(kết quả là NULL vì không thể chuyển đổi giá trị chuỗi này thành float)


SELECT TRY_CONVERT(varchar, 15.6);
Result: '15.6'
(kết quả được trả về dưới dạng varchar)


SELECT TRY_CONVERT(varchar(2), 15.6);
Result: NULL
(kết quả là NULL vì chuyển đổi không thành công do giá trị không phù hợp với
varchar độ dài 2 ký tự)


SELECT TRY_CONVERT(datetime, '2018-09-13');
Result: '2018-09-13 00:00:00.000'
(kết quả được trả về dưới dạng datetime)


SELECT TRY_CONVERT(varchar, '2018-09-13', 101);
Result: '09/13/2018'
(kết quả được trả về dưới dạng varchar với kiểu 101 - mm/dd/yyyy (tiêu chuẩn Hoa Kỳ))

Bài trước: Hàm TRY_CAST trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm @@VERSION trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:39
52 👨 4.104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server