Hàm DATENAME trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime DATENAME() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm DATENAME trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu string (ASCII)

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATENAME trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATENAME(dangthoigian, thoigian)

Tham số:

 • dangthoigian: dạng thời gian bạn muốn. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
  Giá trịGiải thích
  year, yyyy, yyNăm
  quarter, qq, qQuý
  month, mm, mTháng
  dayofyearNgày trong năm
  day, dy, yNgày
  week, ww, wkTuần
  weekday, dw, wNgày trong tuần
  hour, hhGiờ
  minute, mi, nPhút
  second, ss, sGiây
  millisecond, msMilli giây
 • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn lấy ra một giá trị.

Lưu ý:

 • Hàm DATENAME trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi.
 • Xem thêm hàm DATEPART trả về kết quả tương tự dưới dạng giá trị số nguyên.
 • DATENAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATENAME trong SQL Server.

SELECT DATENAME(year, '2019/04/28');
Result: '2019'

SELECT DATENAME(yyyy, '2019/04/28');
Result: '2019'

SELECT DATENAME(yy, '2019/04/28');
Result: '2019'

SELECT DATENAME(month, '2019/04/28');
Result: 'April'

SELECT DATENAME(day, '2019/04/28');
Result: '28'

SELECT DATENAME(quarter, '2019/04/28');
Result: '2'

SELECT DATENAME(hour, '2019/04/28 09:49');
Result: '9'

SELECT DATENAME(minute, '2019/04/28 09:49');
Result: '49'

SELECT DATENAME(second, '2019/04/28 09:49:12');
Result: '12'

SELECT DATENAME(millisecond, '2019/04/28 09:49:12.726');
Result: '726'

Bài trước: Hàm DATENAME trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DATEPART trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:36
54 👨 9.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server