Hàm COUNT trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số COUNT() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm COUNT trong SQL Server dùng để đếm số lượng bản ghi (dữ liệu, hàng) có trong một bảng dữ liệu. Những giá trị NULL bỏ qua không tính.

Cú pháp

Để sử dụng hàm COUNT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SELECT COUNT(cot)
FROM bang
[WHERE dieukien];

Tham số:

  • cot: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn đếm
  • bang: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

  • Hàm COUNT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm COUNT trong SQL Server.

Giả sử, ta có bảng dữ liệu như sau:

Bảng dữ liệu

Ví dụ 1: Đếm số chuyên mục trong bảng

SELECT COUNT(*)
FROM Quantrimang
WHERE Sobai > 100;

Result: 5

Ở ví dụ này ta đếm số lượng chuyên mục có trong bảng Quantrimang mà số bài lớn hơn 100.

Ví dụ 2: Sử dụng DISTINCT

Lệnh DISTINCT và COUNT có thể được dùng chung với nhau để đếm số lượng các kết quả không trùng nhau.

SELECT COUNT(DISTINCT Sobai) 
FROM Quantrimang
WHERE Sobai > 100;

Result: 4

Ví dụ này dùng từ khóa DISTINCT nên những giá trị lặp lại chỉ được tính một lần. Trong bảng dữ liệu cho trước, giá trị “101” xuất hiện 2 lần, nhưng chỉ được tính một lần, cho nên tổng số dòng được tính sẽ là 4.

Ví dụ 3: Sử dụng GROUP BY

Ví dụ sau đếm tất cả bản ghi liên quan tới một chuyên mục lớn và bạn sẽ thực hiện như sau:

SELECT Chuyenmuclon, COUNT(Chuyenmuccon) AS "So luong"
FROM Quantrimang
GROUP BY Chuyenmuclon;

Result:
Chuyenmuclon So luong
Laptrinh 3
Mang xa hoi 2
Trinh duyet web 1

Bài trước: Hàm CEILING trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm FLOOR trong SQL Server

Thứ Sáu, 22/11/2019 14:00
4,65 👨 28.187