Hàm MIN trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MIN trong SQL Server để tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp.

Mô tả

Hàm MIN trong SQL Server là một hàm tổng hợp trả về giá trị nhỏ nhất trong một nhóm.

Cú pháp

Để sử dụng hàm MIN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SELECT MIN(cot)
FROM bang
[WHERE dieukien];

Tham số:

  • cot: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất
  • bang: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

  • Hàm MIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm MIN trong SQL Server.

Giả sử, ta có bảng dữ liệu như sau:

Bảng dữ liệu

Ví dụ 1: Tìm số bài ít nhất trong bảng

SELECT MIN(Sobai)
FROM Quantrimang
WHERE Sobai > 120;

Result: 122

Ở ví dụ này ta số lượng bài ít nhất trong một chuyên mục có trong bảng Quantrimang mà số bài phải lớn hơn 120.

Ví dụ 2: Sử dụng GROUP BY

Ví dụ sau tìm giá trị nhỏ nhất trong tất cả bản ghi liên quan tới một chuyên mục lớn, bạn sẽ thực hiện như sau:

SELECT Chuyenmuclon, MIN(Sobai) AS “So bai it nhat”
FROM Quantrimang
GROUP BY Chuyenmuclon;

Result:
Chuyenmuclon So bai it nhat
Laptrinh 101
Mang xa hoi 152
Trinh duyet web 94

Bài trước: Hàm MAX trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm RAND trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:36
3,73 👨 1.537