Câu lệnh COALESCE trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý câu lệnh COALESCE trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Câu lệnh COALESCE trả về biểu thức có giá trị khác NULL đầu tiên trong số những biểu thức được truyền vào. Nếu tất cả các biểu thức đều NULL thì COALESCE sẽ trả về NULL.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh COALESCE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

COALESCE (bieuthuc_1, bieuthuc_2,... bieuthuc_n)

Tham số:

  • bieuthuc_1, bieuthuc_2,... bieuthuc_n: là một biểu thức có kiểu bất kỳ. Tất cả các biểu thức này bắt buộc phải cùng một dạng hoặc có thể qui đổi về cùng một dạng. Ví dụ, bieuthuc_1 là kiểu chuỗi thì, bieuthuc_2 đến bieuthuc_n cũng phải là kiểu chuỗi, tương tự bieuthuc_1 là kiểu số thì bieuthuc_2 đến bieuthuc_n cũng phải là kiểu số…

Lưu ý:

  • COALESCE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về câu lệnh COALESCE trong SQL Server.

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'Quantrimang.com', NULL, 'ChuyenCongNghe');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT COALESCE(NULL, 'Quantrimang.com', 'Quantrimang');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 1, 2, 3, NULL, 4);
Result: 1

Bài trước: Lệnh CASE trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh CURRENT_USER trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:04
54 👨 14.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo