Cách tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Cơ sở dữ liệu bao gồm các đối tượng như bảng biểu, quy trình, hàm...Trong MS SQL Server có hai kiểu cơ sở dữ liệu

  • Cơ sở dữ liệu hệ thống
  • Cơ sở dữ liệu người dùng

Cơ sở dữ liệu hệ thống

Cơ sở dữ liệu (CSDL) hệ thống được tạo tự động khi bạn cài MS SQL Server. Dưới đây là danh sách các CSDL hệ thống:

  • Master
  • Model MSDB
  • Tempdb
  • Resource (có từ bản năm 2005)
  • Distribution (chỉ có cho tính năng Relication)

Cơ sở dữ liệu người dùng

CSDL người dùng do chính người dùng tạo (quản trị viên, nhà phát triển, kiểm thử… những người có quyền truy cập để tạo CSDL). Dưới đây là các cách tạo CSDL người dùng.

Cách 1: Tạo CSDL bằng T-SQL Script hoặc Restore Database

Đây là cú pháp cơ bản để tạo CSDL trong MS SQL Server:

Create database <yourdatabasename>

Hoặc

Restore Database <Your database name> from disk = '<Backup file location + file name>

Ví dụ:

Để tạo CSDL có tên Testdb, chạy truy vấn dưới đây:

Create database Testdb

Hoặc:

Restore database Testdb from disk = 'D:\Backup\Testdb_full_backup.bak'

Lưu ý là D:\backup là nơi lưu file sao lưu và Testdb_full_backup.bak là tên của file sao lưu.

Cách 2: Tạo CSDL bằng SQL Server Management Studio

Kết nối tới bản cài SQL Server và click chuột phải vào thư mục CSDL. Click tạo CSDL mới và màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Màn hình điền thông tin cho CSDL mới tạo
Màn hình điền thông tin cho CSDL mới tạo

Điền tên của CSLD (như trong ví dụ trên là Testdb) và click OK. CSDL Testdb sẽ được tạo như trong hình dưới đây.

CSDL Testdb đã được tạo
CSDL Testdb đã được tạo

Bài trước: Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

Bài tiếp: Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Thứ Hai, 29/01/2018 16:46
51 👨 7.614