Hàm abs() trong C

Hàm abs() trong C

Hàm int abs(int x) trả về giá trị tuyệt đối của số nguyên x.

Khai báo hàm abs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho abs() trong C:

int abs(int x)

Tham số

x: đây là một giá trị nguyên.

Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của abs() trong C:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main () { int a, b; a = abs(6); printf("Gia tri cua a = %d\n", a); b = abs(-11); printf("Gia tri cua b = %d\n", b); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm qsort() trong C

Bài tiếp: Hàm div() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 17:20
52 👨 5.819
0 Bình luận
Sắp xếp theo