Hàm puts() trong C

Hàm int puts(const char *str) trong Thư viện C chuẩn ghi một chuỗi str tới stdout (không ghi ký tự null). Một ký tự newline (dòng mới) được phụ thêm tới output.

Khai báo hàm puts() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm puts() trong C:

int puts(const char *str)

Tham số

str -- Đây là chuỗi để được ghi.

Trả về giá trị

Nếu thành công, hàm này trả về giá trị không âm. Nếu có lỗi, hàm trả về EOF.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm puts() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
   char str1[15];
   char str2[15];

   strcpy(str1, "QTMteam");
   strcpy(str2, "xinchaocacban");

   puts(str1);
   puts(str2);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm putchar() trong C

Bài tiếp: Hàm ungetc() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 12:02
3,73 👨 4.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C