Hàm abort() trong C

Hàm abort() ngừng thực thi chương trình một cách bất thường.

Khai báo hàm abort() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho abort() trong C:

void abort(void)

Tham số

Hàm này không nhận tham số nào.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của abort() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  
  printf("Chuan bi mo laptrinhc.txt\n");
  fp = fopen( "laptrinhc.txt","r" );
  if(fp == NULL)
  {
   printf("Dung chuong trinh !!!\n");
   abort();
  }
  printf("Dong laptrinhc.txt\n");
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm realloc() trong C

Bài tiếp: Hàm atexit() trong C

Thứ Sáu, 31/08/2018 13:07
52 👨 1.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C