Hàm remove() trong C

Hàm int remove(const char *filename) trong Thư viện C chuẩn xóa filename đã cho để nó không thể truy cập được nữa.

Khai báo hàm remove() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm remove() trong C:

int remove(const char *filename)

Tham số

filename − Đây là chuỗi chứa tên file để được xóa.

Trả về giá trị

Nếu thành công thì trả về 0. Nếu có lỗi, trả về -1 và errno được thiết lập thích hợp.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm remove() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  int ret;
  FILE *fp;
  char filename[] = "baitapc.txt";

  fp = fopen(filename, "w");

  fprintf(fp, "%s", "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!");
  fclose(fp);
  
  ret = remove(filename);

  if(ret == 0) 
  {
   printf("Xoa file thanh cong !!!");
  }
  else 
  {
   printf("Error: khong the xoa file tren");
  }
  
  return(0);
}

Giả sử chúng ta có baitapc.txt có một số nội dung. Chúng ta chuẩn bị xóa file này bởi sử dụng chương trình trên. Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho thông báo sau và file đã bị xóa vĩnh viễn.

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho thông báo sau và file đã bị xóa vĩnh viễn

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm fwrite() trong C

Bài tiếp: Hàm rename() trong C

Thứ Ba, 28/08/2018 14:27
51 👨 3.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C