Hàm strcspn() trong C

Hàm size_t strcspn(const char *str1, const char *str2) tính độ dài của đoạn ký tự của chuỗi str1 mà không chứa các ký tự trong str2.

Khai báo hàm strcspn() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcspn() trong C:

size_t strcspn(const char *str1, const char *str2)

Tham số

str1 -- Đây là chuỗi ký tự để được quét.

str2 -- Chuỗi chứa một danh sách các ký tự để so khớp trong str1.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số ký tự trong một đoạn chuỗi của chuỗi ban đầu str1 mà không có trong chuỗi str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strcspn() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   int len;
   const char str1[] = "ABCDEF4960910";
   const char str2[] = "013";

   len = strcspn(str1, str2);

   printf("Ky tu ket noi dau tien tai vi tri %d\n", len + 1);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strncpy() trong C

Bài tiếp: Hàm strerror() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:54
52 👨 4.281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C