Hàm rewind() trong C

Hàm void rewind(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn thiết lập vị trí file tới phần đầu của file trong stream đã cho.

Khai báo hàm rewind() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm rewind() trong C:

void rewind(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm rewind() trong C:

#include <stdio.h>

int main()
{
  char str[] = "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!";
  FILE *fp;
  int ch;

  /* Dau tien chung ta ghi mot so noi dung vao baitapc.txt */
  fp = fopen( "baitapc.txt" , "w" );
  fwrite(str , 1 , sizeof(str) , fp );
  fclose(fp);

  fp = fopen( "baitapc.txt" , "r" );
  while(1)
  {
   ch = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", ch);
  }
  rewind(fp);
  printf("\n");
  while(1)
  {
   ch = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", ch);
   
  }
  fclose(fp);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm rename() trong C

Bài tiếp: Hàm setbuf() trong C

Thứ Ba, 28/08/2018 14:37
52 👨 3.297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C