Hàm raise() trong C

Hàm int raise(int sig) trong Thư viện C tạo tín hiệu sig. Tham số sig là tương thích với macro SIG.

Khai báo hàm raise() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm signal() trong C:

int raise(int sig)

Tham số

sig − This is the signal number to send. Following are few important standard signal constantstrong Thư viện C:

macrosignal
SIGABRT(Signal Abort) Sự kết thúc bất thường, chẳng hạn như được khởi tạo bởi hàm abort
SIGFPE(Signal Floating-Point Exception) Hoạt động liên quan tới số học không đúng, như chia cho số 0 hoặc tràn luồng (overflow)
SIGILL(Signal Illegal Instruction) Một chỉ lệnh hàm không hợp lệ
SIGINT(Signal Interrupt) Tín hiệu ngắt, thường tạo bởi ứng dụng người dùng
SIGSEGV(Signal Segmentation Violation) Truy cập không hợp lệ tới kho lưu (storage), khi một chương trình cố gắng đọc hoặc ghi bên ngoài bộ nhớ đã được cấp phát cho nó
SIGTERM(Signal Terminate) Yêu cầu kết thúc được gửi tới chương trình

Trả về giá trị

Hàm này trả về 0 nếu thành công. Nếu không, hàm trả về giá trị khác 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm signal() trong C:

#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void signal_catchfunc(int);

int main()
{
  int ret;

  ret = signal(SIGINT, signal_catchfunc);

  if( ret == SIG_ERR) 
  {
   printf("Error: khong the thiet lap signal handler.\n");
   exit(0);
  }
  printf("Chuan bi tao mot tin hieu\n");
  ret = raise(SIGINT);
  
  if( ret !=0 ) 
  {
   printf("Error: khong the tao tin hieu SIGINT.\n");
   exit(0);
  }

  printf("Dang thoat ...\n");
  return(0);
}

void signal_catchfunc(int signal)
{
  printf("!!! Tin hieu da duoc bat !!!\n");
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Chuan bi tao mot tin hieu
!!! Tin hieu da duoc bat !!!
Dang thoat ...

Theo Tutorialspoint

Bài trước: signal.h trong C

Bài tiếp: Hàm signal() trong C

Thứ Bảy, 18/08/2018 10:09
51 👨 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C