Hàm bsearch() trong C

Hàm bsearch() trong C

Hàm void *bsearch(const void *key, const void *base, nitems, size, int (*compar)(const void *, const void *)) tìm kiếm một mảng các đối tượng nitems, thành viên ban đầu của nó được trỏ tới bởi base, cho một thành viên mà kết nối đối tượng được trỏ tới bởi key. Kích cỡ của mỗi phần tử mảng được xác định bởi size.

Các nội dung của mảng nên là theo thứ tự tăng dần tương ứng với hàm so sánh được tham chiếu bởi compar.

Hàm bsearch(), là viết tắt của Binary Search, được viết dựa trên tư tưởng của giải thuật Tìm kiếm nhị phân (Binary Search), bạn có thể tham khảo giải thuật này tại Giải thuật tìm kiếm nhị phân.

Khai báo hàm bsearch() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho bsearch() trong C:

void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nitems, size_t size, int (*compar)(const void *, const void *))

Tham số

key: Đây là con trỏ tới đối tượng mà đóng vai trò như là key để tìm kiếm, được ép kiểu dưới dạng một void*.

base: Đây là con trỏ tới đối tượng đầu tiên của mảng, nơi cuộc tìm kiếm được thực hiện, được ép kiểu dưới dạng một void*.

nitems: Đây là số phần tử trong mảng được trỏ tới bởi base.

size: Đây là kích cỡ (giá trị byte) của mỗi phần tử trong mảng.

compare: Đây là hàm để so sánh hai phần tử.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới một entry trong mảng mà kết nối với key tìm kiếm. Nếu key không được tìm thấy, hàm trả về một con trỏ NULL.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của bsearch() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int cmpfunc(const void * a, const void * b)
{
  return ( *(int*)a - *(int*)b );
}

int values[] = { 5, 20, 29, 32, 63 };

int main ()
{
  int *item;
  int key = 32;

  /* su dung ham bsearch() de tim gia tri 32 trong mang */
  item = (int*) bsearch (&key, values, 5, sizeof (int), cmpfunc);
  if( item != NULL ) 
  {
   printf("Da tim thay phan tu co gia tri = %d\n", *item);
  }
  else 
  {
   printf("Khong tim thay phan tu co gia tri = %d\n", *item);
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm system() trong C

Bài tiếp: Hàm qsort() trong C

Thứ Sáu, 31/08/2018 18:42
52 👨 759
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C