Hàm tmpnam() trong C

Hàm char *tmpnam(char *str) trong Thư viện C chuẩn tạo và trả về một tên file tạm thời (temp file) hợp lệ (chưa tồn tại trước khi tạo). Nếu str là null thì nó trả về tên tmp file.

Khai báo hàm tmpnam() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm tmpnam() trong C:

char *tmpnam(char *str)

Tham số

str − Đây là con trỏ tới một mảng ký tự, nơi mà tên tempname đã đề nghị sẽ được lưu trữ dưới dạng một chuỗi.

Trả về giá trị

Giá trị trả về là một con trỏ tới chuỗi chứa tên đề nghị cho một file tạm thời. Nếu str là một con trỏ null, nó trỏ tới một bộ đệm nội tại mà sẽ bị ghi đè trong lần tiếp theo gọi hàm này.

Nếu str không là con trỏ null, str được trả về. Nếu hàm này thất bại trong việc tạo một filename phù hợp, nó trả về một con trỏ null.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm tmpnam() trong C:

#include <stdio.h>

int main()
{
   char buffer[L_tmpnam];
   char *ptr;

   tmpnam(buffer);
   printf("Ten cua temp file thu nhat: %s\n", buffer);
 
   ptr = tmpnam(NULL);
   printf("Ten cua temp file thu hai: %s\n", ptr);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Khai báo hàm tmpnam() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm tmpfile() trong C

Bài tiếp: Hàm fprintf() trong C

Thứ Tư, 29/08/2018 08:27
52 👨 676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C