Hàm fflush() trong C

Hàm int fflush(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn flush bộ đệm đầu ra của một Stream.

Khai báo hàm fflush() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fflush() trong C:

int fflush(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà xác định một Stream được đệm.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị 0 nếu thành công. Nếu có một lỗi xảy ra, EOF được trả về và Error Indicator được thiết lập (ví dụ feof).

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fflush() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

  char buff[1024];
  
  memset( buff, '\0', sizeof( buff ));
  
  fprintf(stdout, "Chuan bi buffer\n");
  setvbuf(stdout, buff, _IOFBF, 1024);

  fprintf(stdout, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!\n");
  fprintf(stdout, "Ket qua nay se duoc dem\n");
  fflush( stdout );
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho kết quả sau. Ở đây, chương trình vẫn đệm output vào trong buff tới khi nó bắt gặp lời gọi đầu tới hàm fflush(), sau đó nó lại bắt đầu đệm output.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm ferror() trong C

Bài tiếp: Hàm fgetpos() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 16:15
3,76 👨 16.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C