Hàm fseek() trong C

Hàm int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence) trong Thư viện C chuẩn thiết lập vị trí file của Stream tới offset đã cho. Tham số offset xác định số byte để tìm kiếm từ vị trí where đã cho.

Khai báo hàm fseek() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fseek() trong C:

int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

offset − Đây là số byte để offset từ đó.

whence − Đây là vị trí từ đó offset được thêm vào. Nó được xác định bởi một trong số các hằng sau:

HằngMiêu tả
SEEK_SETPhần đầu file
SEEK_CURVị trí hiện tại của con trỏ file
SEEK_ENDPhần cuối file

Trả về giá trị

Hàm này trả về 0 nếu thành công. Nếu không, hàm trả về giá trị khác 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fseek() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("baitapc.txt","w+");
  fputs("Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!", fp);
 
  fseek( fp, 4, SEEK_SET );
  fputs(" lap trinh C", fp);
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo baitapc.txt với nội dung sau. Lúc đầu, chương trình tạo file và ghi Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!! nhưng sau đó chúng ta đã phục hồi con trỏ ghi tại vị trí thứ 4 bắt đầu từ phần đầu file và sử dụng lệnh puts().

Bây giờ theo dõi nội dung sau của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break;
   }
   printf("%c", c); 
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm freopen() trong C

Bài tiếp: Hàm fsetpos() trong C

Thứ Ba, 28/08/2018 10:55
31 👨 6.762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C