Hàm labs() trong C

Hàm labs() trong C

Hàm long int labs(long int x) trả về giá trị tuyệt đối của x.

Khai báo hàm labs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho labs() trong C:

long int labs(long int x)

Tham số

x: một giá trị nguyên.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị tuyệt đối của x.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của labs() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   long int a,b;

   a = labs(65987L);
   printf("Gia tri cua a = %ld\n", a);

   b = labs(-1005090L);
   printf("Gia tri cua b = %ld\n", b);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm div() trong C

Bài tiếp: Hàm ldiv() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 17:30
53 👨 626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C