Hàm ferror() trong C

Hàm int ferror(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn kiểm tra error indicator cho Stream đã cho.

Khai báo hàm ferror() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm ferror() trong C:

int ferror(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

Trả về giá trị

Nếu Error Indicator mà gắn kết với Stream được thiết lập, thì hàm trả về một giá trị khác 0. Nếu không, hàm trả về giá trị 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm ferror() trong C:

#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *fp;
  char c;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w");

  c = fgetc(fp);
  if( ferror(fp) )
  {
   printf("Da xay ra loi trong khi doc baitapc.txt\n");
  }
  clearerr(fp);
  
  if( ferror(fp) )
  {
   printf("Da xay ra loi trong khi doc baitapc.txt\n");
  }
  fclose(fp);

  return(0);
}

Giả sử chúng ta có một text file có tên là baitapc.txt, là một file trống. Biên dịch và chạy chương trình này sẽ cho kết quả như sau. Bởi vì chúng ta cố gắng đọc một file mà đã mở trong chế độ write only.

Khai báo hàm ferror() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm feof() trong C

Bài tiếp: Hàm fflush() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 17:01
52 👨 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C