Hàm putchar() trong C

Hàm int putchar(int char) trong Thư viện C chuẩn Ghi một ký tự (một unsigned char) đã được xác định bởi tham số char tới stdout.

Khai báo hàm putchar() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm putchar() trong C:

int putchar(int char)

Tham số

char -- Đây là ký tự được ghi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về ký tự được đọc dưới dạng một unsigned char được ép kiểu thành một int hoặc EOF hoặc lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm putchar() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  char ch;

  for(ch = 'A' ; ch <= 'Z' ; ch++) 
  {
   putchar(ch);
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Khai báo hàm putchar() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm putc() trong C

Bài tiếp: Hàm puts() trong C

Thứ Tư, 29/08/2018 16:08
53 👨 10.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C