stddef.h trong C

Header file có tên stddef.h trong Thư viện C chuẩn định nghĩa các kiểu biến và macro đa dạng. Nhiều định nghĩa này cũng có mặt trong các header khác.

Các biến được định nghĩa trong stddef.h

Dưới đây liệt kê một số kiểu biến được định nghĩa trong stddef.h trong Thư viện C:

BiếnMô tả
ptrdiff_t

Đây là kiểu nguyên có dấu và là kết quả của phép trừ hai con trỏ

size_t

Đây là kiểu nguyên không dấu và là kết quả của từ khóa sizeof

wchar_t

Đây là một kiểu nguyên, là kích cỡ của một hằng ký tự rộng (wide char)

Các macro được định nghĩa trong stddef.h

Bảng dưới liệt kê một số Macro được định nghĩa trong stddef.h trong Thư viện C:

MacroMô tả
NULL

Macro này là giá trị của một hằng con trỏ null

offsetof(type, member-designator)

Các kết quả này trong một hằng số nguyên của kiểu size_t mà là offset (đơn vị byte) của một thành viên cấu trúc từ phần đầu của cấu trúc đó. Thành viên được cung cấp bởi tham số member-designator, và tên của cấu trúc được cung cấp bởi type

1. Macro NULL() trong C

Macro NULL trong Thư viện C là giá trị của một hằng con trỏ null. Nó có thể được định nghĩa như là ((void*)0), 0 hoặc 0L tùy thuộc vào Compiler.

Khai báo Macro NULL() trong C

Sau đây có thể là khai báo cho NULL Macro tùy thuộc vào compiler.

#define NULL ((char *)0)

hoc

#define NULL 0L

hoc

#define NULL 0

Tham số

Macro này không nhận bất kỳ tham số nào

Trả về giá trị

Macro này không trả về bất kỳ giá trị nào

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của NULL Macro.

#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("nofile.txt", "r");
  if( fp == NULL ) 
  {
   printf("Khong the mo nofile.txt !!!\n");
  }
  
  return(0);
}

Giả sử chúng ta muốn mở một nofile.txt không tồn tại thì khi biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Macro NULL() trong C

2. Macro offsetof() trong C

Macro offsetof(type, member-designator) trong Thư viện C chuẩn cho kết quả một hằng số nguyên của kiểu size_t mà là offset (đơn vị byte) của một thành viên cấu trúc từ phần đầu của cấu trúc đó. Thành viên được cung cấp bởi member-designator, và tên của cấu trúc được cung cấp bởi type.

Khai báo Macro offsetof() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho offsetof() Macro.

offsetof(type, member-designator)

Tham số

type − Đây là kiểu lớp trong đó member-designator là một mệnh danh hợp lệ.

member-designator − Đây là mệnh danh thành viên của kiểu lớp.

Trả về giá trị

Macro này trả về giá trị của kiểu size_t mà là giá trị offset của thành viên trong kiểu type.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của offsetof() Macro.

#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

struct student 
{
  char name[50];
  char school[50];
  int rollno;
};
  
int main()
{
  printf("name offset = %d byte trong student struct.\n",
  offsetof(struct student, name));

  printf("class offset = %d byte trong student struct.\n",
  offsetof(struct student, school));

  printf("rollno offset = %d byte trong student struct.\n",
  offsetof(struct student, rollno));

  return(0);
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Macro offsetof() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: stdarg.h trong C

Bài tiếp: stdio.h trong C

Thứ Hai, 15/10/2018 10:49
51 👨 981
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C