Hàm strpbrk() trong C

Hàm char *strpbrk(const char *str1, const char *str2) tìm ký tự đầu tiên trong chuỗi str1 mà kết nối bất cứ ký tự nào đã được xác định trong str2. (không bao gồm ký tự null kết thúc).

Khai báo hàm strpbrk() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strpbrk() trong C:

char *strpbrk(const char *str1, const char *str2)

Tham số

str1 -- Là một chuỗi để được quét.

str2 -- Chuỗi chứa các ký tự để được so khớp.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới ký tự trong str1 mà kết nối (so khớp) với một trong các ký tự của str2, hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy ký tự nào như thế.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strpbrk() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  const char str1[] = "abcde2fghi3jk4l";
  const char str2[] = "34";
  char *ret;

  ret = strpbrk(str1, str2);
  if(ret) 
  {
   printf("Ky tu ket noi dau tien: %c\n", *ret);
  }
  else 
  {
   printf("Khong tim thay ky tu");
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strlen() trong C

Bài tiếp: Hàm strrchr() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:51
52 👨 927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C