Hàm freopen() trong C

Hàm FILE *freopen(const char *filename, const char *mode, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn gắn kết một filename mới với Stream đã cho và cùng lúc đó đóng FILE cũ trong Stream.

Khai báo hàm freopen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm freopen() trong C:

FILE *freopen(const char *filename, const char *mode, FILE *stream)

Tham số

filename − Đây là chuỗi chứa tên file để được mở.

mode − Đây là chuỗi chứa chế độ truy vập file. Bao gồm:

modeMiêu tả
"r"Mở một file để đọc. File phải tồn tại
"w"Tạo một file trống để ghi. Nếu một file với cùng tên đã tồn tại, nội dung của nó bị tẩy đi và file được xem như một file trống mới
"a"Phụ thêm (append) tới một file. Với các hoạt động ghi, phụ thêm dữ liệu tại cuối file. File được tạo nếu nó chưa tồn tại
"r+"Mở một file để ghi và đọc. File phải tồn tại
"w+"Tạo một file trống để ghi và đọc
"a+"Mở một file để đọc và phụ thêm

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream để được mở lại.

Trả về giá trị

Nếu file được mở lại thành công, hàm trả về một con trỏ tới một đối tượng nhận diện Stream đó, nếu không thì con trỏ null được trả về.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm freopen() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
   FILE *fp;

   printf("Dong text nay hien thi tren stdout\n");

   fp = freopen("baitapc.txt", "w+", stdout);

   printf("Dong text nay duoc ghi vao baitapc.txt\n");

   fclose(fp);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ gửi dòng sau tại STDOUT trước:

Biên dịch và chạy chương trình

Sau lời gọi tới hàm freopen(), nó gắn kết STDOUT tới baitapc.txt, vì thế bất cứ cái gì chúng ta ghi tại STDOUT sẽ đi vào trong baitapc.txt. Vì thế, baitapc.txt sẽ có nội dung sau:

Nội dung hiển thị sau khi chạy

Bây giờ bạn theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

Bây giờ bạn theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm fread() trong C

Bài tiếp: Hàm fseek() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 17:03
4,65 👨 10.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C