Switch trong C

Thay vì viết nhiều lệnh if..else, bạn có thể dùng lệnh switch trong C. Lệnh Switch trong C chọn một trong số nhiều khối code được thực thi.

Switch trong C là gì?

Cú pháp cơ bản của Switch trong C

switch(expression) {
 case x:
  // code block
  break;
 case y:
  // code block
  break;
 default:
  // code block
}

Đây là cách thức hoạt động của nó:

 • Biểu thức switch được đánh giá 1 lần.
 • Giá trị của biểu thức được so sánh với giá trị của từng case.
 • Nếu có sự trùng khớp, khối code liên quan sẽ được thực thi.
 • Lệnh break ra khỏi khối switch và dừng thực thi.
 • Lệnh default là tùy chọn, chỉ định một số code để chạy nếu không có case phù hợp.

Ví dụ bên dưới dùng số ngày trong tuần để tính tên ngày trong tuần:

Ví dụ:

#include <stdio.h>

int main() {
 int day = 4;
 
 switch (day) {
  case 1:
   printf("Monday");
   break;
  case 2:
   printf("Tuesday");
   break;
  case 3:
   printf("Wednesday");
   break;
  case 4:
   printf("Thursday");
   break;
  case 5:
   printf("Friday");
   break;
  case 6:
   printf("Saturday");
   break;
  case 7:
   printf("Sunday");
   break;
 }
  
 return 0;
}

Từ khóa break

Khi C tới từ khóa break, nó sẽ ra khỏi khối switch. Hành động này sẽ dừng triển khai thêm mã và thử nghiệm case bên trong khối. Khi tìm thấy một case phù hợp, đồng nghĩa công việc đã hoàn tất. Giờ là lúc nghỉ ngơi, không cần phải test thêm.

Một break có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian triển khai bởi nó bỏ qua thực thi tất cả phần code còn lại trong khối switch.

Từ khóa default

Từ khóa default xác định một số code để chạy nếu không có case phù hợp. Ví dụ:

#include <stdio.h>

int main() {
 int day = 4;
 
 switch (day) {
 case 6:
  printf("Today is Saturday");
  break;
 case 7:
  printf("Today is Sunday");
  break;
 default:
  printf("Looking forward to the Weekend");
 }
 
 return 0;
}

Lưu ý: Từ khóa default phải được dùng làm lệnh cuối cùng trong switch và nó không cần break.

Trên đây là những điều bạn cần biết về Switch trong C. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Năm, 29/12/2022 16:43
51 👨 409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C