Hàm memset() trong C

Hàm void *memset(void *str, int c, size_t n) sao chép ký tự c (một unsigned char) tới n ký tự đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

Khai báo hàm memset() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memset() trong C:

void *memset(void *str, int c, size_t n)

Tham số

str -- Đây là một con trỏ tới khối nhớ để điền..

c -- Đây là giá trị để được thiết lập. Giá trị được truyền dưới dạng một int, nhưng hàm điền vào khối nhớ bởi sử dụng sự chuyển đổi unsigned char của giá trị này.

n -- Đây là số byte để được thiết lập giá trị.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới vùng nhớ str.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memset() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   char str[50];

   strcpy(str,"Hoc C co ban va nang cao tai QTM");
   puts(str);

   memset(str,'$',7);
   puts(str);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm memmove trong C

Bài tiếp: Hàm strcat trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:23
52 👨 16.373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C