Hàm fclose() trong C

Hàm int fclose(FILE *stream) trong Thư viện C đóng Stream. Tất cả Buffer (bộ đệm) bị Flush (xóa sạch hoặc chuyển hết ra ngoại vi).

Khai báo hàm fclose() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fclose() trong C:

int fclose(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới đối tượng FILE xác định Stream để được đóng.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về 0 nếu Stream được đóng thành công. Nếu thất bại, EOF được trả về.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fclose() trong C:

#include <stdio.h>

int main()
{
   FILE *fp;
 
   fp = fopen("baitapc.txt", "w");

   fprintf(fp, "%s", "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!");
   fclose(fp);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ tạo một baitapc.txt, và sau đó nó sẽ ghi dòng text sau và cuối cùng nó sẽ đóng file này bởi sử dụng hàm fclose(). Và xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: stdio.h trong C

Bài tiếp: Hàm clearerr() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 14:51
52 👨 2.799
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C