Hàm memcpy() trong C

Hàm void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n) sao chép n ký tự từ str2 tới str1.

Khai báo hàm memcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memcpy() trong C:

void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n)

Tham số

str1 -- Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi mà nội dung để được sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

str2 -- Đây là con trỏ tới nguồn dữ liệu để sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

n -- Đây là số byte để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi đích, đó là str1.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memcpy() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>


struct {
 char name[40];
 int age;
} person, person_copy;

int main ()
{
 char myname[] = "Nguyen Hoang Nam";

 /* su dung ham memcpy de sao chep chuoi: */
 memcpy ( person.name, myname, strlen(myname)+1 );
 person.age = 46;

 /* su dung ham memcpy de sao chep struct: */
 memcpy ( &person_copy, &person, sizeof(person) );

 printf ("person_copy = %s, %d \n", person_copy.name, person_copy.age );

 return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm memcmp() trong C

Bài tiếp: Hàm memmove trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:26
4,914 👨 14.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C