Hàm fgetc() trong C

Hàm int fgetc(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn lấy ký tự kế tiếp (một unsigned char) từ Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream đó.

Khai báo hàm fgetc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fgetc() trong C:

int fgetc(FILE *stream)

Tham số

stream -- Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream trên đó hoạt động được thực hiện.

Trả về giá trị

Hàm này trả về ký tự được đọc dưới dạng một unsigned char được ép kiểu thành một int hoặc EOF hoặc lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fgetc() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;
  int n = 0;
 
  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  if(fp == NULL) 
  {
   perror("Xay ra loi khi mo baitapc.txt !!!");
   return(-1);
  }
  do
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }while(1);

  fclose(fp);
  return(0);
}

Giả sử chúng ta có baitapc.txt với nội dung sau. File này sẽ được sử dụng như là input cho chương trình C ví dụ:

Làm file sau

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Kết quả sau khi chạy file

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm sscanf() trong C

Bài tiếp: Hàm fgets() trong C

Thứ Tư, 29/08/2018 11:40
4,33 👨 7.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C