Hàm malloc() trong C

Hàm malloc() cấp phát bộ nhớ được yêu cầu và trả về một con trỏ tới nó.

Khai báo hàm malloc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho malloc() trong C:

void *malloc(kich-co)

Tham số

kich-co: Đây là kích cỡ của khối bộ nhớ (bằng byte).

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới bộ nhớ đã cấp phát, hoặc trả về NULL nếu yêu cầu thất bại.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của malloc() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char *str;

  /* lan cap phat bo nho ban bau */
  str = (char *) malloc(15);
  strcpy(str, "QTMTeam");
  printf("Chuoi = %s, tai Dia chi = %u\n", str, str);

  /* tai cap phat lai bo nho */
  str = (char *) realloc(str, 25);
  strcat(str, ".@gmail.com");
  printf("Chuoi = %s, tai Dia chi = %u\n", str, str);

  free(str);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm free() trong C

Bài tiếp: Hàm realloc() trong C

Thứ Sáu, 31/08/2018 11:28
53 👨 3.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C