Hàm strlen() trong C

Hàm size_t strlen(const char *str) tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc).

Khai báo hàm strlen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strlen() trong C:

size_t strlen(const char *str)

Tham số

str -- Là một chuỗi cần tìm độ dài.

Trả về giá trị

Hàm này trả về độ dài của chuỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strlen() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   char str[50];
   int len;

   strcpy(str, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!");

   len = strlen(str);
   printf("Do dai cua chuoi:\n |%s| \nla bang:\n |%d|\n", str, len);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strerror() trong C

Bài tiếp: Hàm strpbrk() trong C

Thứ Hai, 03/09/2018 09:15
52 👨 19.514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C