Hàm exit() trong C

Hàm void exit(int status) kết thúc ngay lập tức tiến trình đang gọi. Bất cứ file nào được mở bởi tiến trình thì được đóng và bất cứ tiến trình con nào được kế thừa bởi tiến trình ban đầu và tiến trình cha được gửi một tín hiệu SIGCHILD.

Khai báo hàm exit() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho exit() trong C:

void exit(int status)

Tham số

status: Đây là giá trị trạng thái được trả về tới tiến trình cha.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của exit() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   printf("Bat dau thuc thi chuong trinh ...\n");
   
   printf("Thoat chuong trinh ...\n");
   exit(0);

   printf("Ket thuc chuong trinh ...\n");

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm atexit() trong C

Bài tiếp: Hàm getenv() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 16:21
51 👨 6.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C