Hàm strstr() trong C

Hàm char *strstr(const char *haystack, const char *needle) tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của cả chuỗi needle (không bao gồm ký tự null kết thúc) mà có mặt trong chuỗi haystack.

Khai báo hàm strstr() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strstr() trong C:

char *strstr(const char *haystack, const char *needle)

Tham số

haystack -- Chuỗi để được quét.

needle -- Một chuỗi nhỏ để được tìm kiếm bên trong chuỗi haystack.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới sự xuất hiện đầu tiên trong chuỗi haystack của bất cứ dãy ký tự nào được xác định trong chuỗi needle, hoặc hàm trả về một con trỏ null nếu dãy này không có mặt trong haystack.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strstr() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>


int main()
{
   const char haystack[20] = "QTMTeam";
   const char needle[10] = "Team";
   char *ret;

   ret = strstr(haystack, needle);

   printf("Chuoi con la: %s\n", ret);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strspn() trong C

Bài tiếp: Hàm strtok() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:25
53 👨 3.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C