Hàm getenv() trong C

Hàm char *getenv(const char *name) tìm kiếm chuỗi môi trường được trỏ tới bởi tham số name và trả về giá trị gắn kết với chuỗi đó.

Khai báo hàm getenv() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho getenv() trong C:

char *getenv(const char *name)

Tham số

name: Đây là chuỗi chứa tên của biến được yêu cầu.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một chuỗi (kết thúc bởi null) với giá trị của biến môi trường được yêu cầu, hoặc trả về NULL nếu biến môi trường không tồn tại.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của getenv() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   printf("PATH : %s\n", getenv("PATH"));
   printf("HOME : %s\n", getenv("HOME"));
   printf("ROOT : %s\n", getenv("ROOT"));

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm exit() trong C

Bài tiếp: Hàm system() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 16:26
52 👨 1.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C