Hàm strspn() trong C

Hàm size_t strspn(const char *str1, const char *str2) tính toán độ dài của đoạn ký tự đầu tiên của chuỗi str1 mà chứa các ký tự trong str2

Khai báo hàm strspn() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strspn() trong C:

size_t strspn(const char *str1, const char *str2)

Tham số

str1 -- Chuỗi để được quét.

str2 -- Chuỗi chứa các ký tự để so khớp trong str1.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số ký tự trong đoạn chuỗi của chuỗi str1 ban đầu mà chỉ gồm các ký tự trong str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strspn() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   int len;
   const char str1[] = "ABCDEFG019874";
   const char str2[] = "ABCD";

   len = strspn(str1, str2);

   printf("Do dai cua chuoi ket noi dau tien la = %d\n", len );
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strrchr() trong C

Bài tiếp: Hàm strstr() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:49
52 👨 1.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C