Hàm abs() trong C

Hàm abs() trong C

Hàm int abs(int x) trả về giá trị tuyệt đối của số nguyên x.

Khai báo hàm abs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho abs() trong C:

int abs(int x)

Tham số

x: đây là một giá trị nguyên.

Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của abs() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   int a, b;

   a = abs(6);
   printf("Gia tri cua a = %d\n", a);

   b = abs(-11);
   printf("Gia tri cua b = %d\n", b);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm qsort() trong C

Bài tiếp: Hàm div() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 07:09
4,84 👨 22.488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C