Hàm setvbuf() trong C

Hàm int setvbuf(FILE *stream, char *buffer, int mode, size_t size) trong Thư viện C chuẩn xác định cách một Stream nên được đệm (buffer).

Khai báo hàm setvbuf() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm setvbuf() trong C:

int setvbuf(FILE *stream, char *buffer, int mode, size_t size)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện stream đã mở.

buffer − Đây là bộ đệm đã được cấp phát. Nếu được thiết lập là NULL, hàm tự động cấp phát một Buffer với kích cỡ đã xác định.

mode − Xác định chế độ để đệm file.

modeMiêu tả
_IOFBFFull buffering − Trên output, dữ liệu được ghi một khi buffer đầy. Trên Input, buffer được điền khi một hoạt động input được yêu cầu và buffer là trống
_IOLBFLine buffering − Trên output, dữ liệu được ghi khi gặp: hoặc một ký tự newline (dòng mới) được chèn vào trong Stream hoặc khi buffer đầy. Trên Input, buffer được điền tới ký tự newline (dòng mới) tiếp theo khi một hoạt động input được yêu cầu và buffer là trống
_IONBFNo buffering − Không có buffer nào được sử dụng. Mỗi hoạt động I/O được ghi ngay khi có thể. Các tham số buffer và size bị bỏ qua

size − Đây là kích cỡ bộ đệm (giá trị byte).

Trả về giá trị

Hàm này trả về 0 nếu thành công. Nếu không, hàm trả về giá trị khác 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm setvbuf() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
   char buff[1024];

   memset( buff, '\0', sizeof( buff ));

   fprintf(stdout, "Chuan bi buffer\n");
   setvbuf(stdout, buff, _IOFBF, 1024);

   fprintf(stdout, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!\n");
   fprintf(stdout, "Phan noi dung nay se duoc dem\n");
   fflush( stdout );

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên để cho kết quả sau. Ở đây chương trình vẫn đệm output vào trong buff tới khi nó gặp lời gọi đầu tiên tới hàm fflush(), sau đó nó lại bắt đầu đệm output.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm setbuf() trong C

Bài tiếp: Hàm tmpfile() trong C

Thứ Ba, 28/08/2018 15:22
52 👨 598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C