Hàm strcpy() trong C

Hàm char *strcpy(char *dest, const char *src) sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest.

Khai báo hàm strcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcpy() trong C:

char *strcpy(char *dest, const char *src)

Tham số

dest -- Đây là con trỏ trỏ tới mảng chứa chuỗi vừa được sao chép.

src -- Chuỗi để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ trỏ tới chuỗi đích dest.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strcpy() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char src[40];
  char dest[100];
 
  memset(dest, '\0', sizeof(dest));
  strcpy(src, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!");
  strcpy(dest, src);

  printf("Sau khi thuc hien ham strcpy, chuoi dest co dang: \n%s\n", dest);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcoll() trong C

Bài tiếp: Hàm strncpy() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:01
3,73 👨 3.102
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C