Hàm strncat() trong C

Hàm char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n) phụ thêm (append) chuỗi, được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest, với độ dài lên tới n ký tự.

Khai báo hàm strncat() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strncat() trong C:

char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)

Tham số

dest -- Đây là con trỏ tới mảng đích, mà nên chứa một chuỗi, và nên đủ lớn để chứa chuỗi kết quả sau khi đã được nối chuỗi (bao gồm ký tự null bổ sung).

src -- Đây là chuỗi để được phụ thêm vào cuối (append).

n -- Đây là số ký tự tối đa để được phụ thêm.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi kết quả dest.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strncat() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   char src[50], dest[50];

   strcpy(src,  "Day la chuoi source (chuoi src)");
   strcpy(dest, "Day la chuoi destination (chuoi dest) ");

   strncat(dest, src, 15);

   printf("Sau khi thuc hien ham strncat, chuoi dest co dang:\n|%s|", dest);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcat trong C

Bài tiếp: Hàm strchr() trong C

Chủ Nhật, 02/09/2018 12:14
53 👨 3.253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C