Hàm mbstowcs() trong C

Hàm size_t mbstowcs( *pwcs, const char *str, n) Chuyển đổi chuỗi các multi-byte char được trỏ tới bởi tham số str thành mảng được trỏ tới bởi pwcs.

Khai báo hàm mbstowcs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho mbstowcs() trong C:

size_t mbstowcs( *pwcs, const char *str, n)

Tham số

pwcs: Đây là con trỏ tới một mảng của các phần tử wchar_t.

str: Đây là chuỗi multi-byte char để được thông dịch.

n: Đây là số ký tự wchar_t tối đa để được thông dịch.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số ký tự đã được thông dịch, ngoại trừ ký tự null kết thúc. Nếu bắt gặp một multi-byte char không hợp lệ, hàm này trả về -1.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của mbstowcs() trong C:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
  int len;
  char *pmbnull = NULL;
  char *pmb = (char *)malloc( MB_CUR_MAX );
  wchar_t *pwc = L"Hi";
  wchar_t *pwcs = (wchar_t *)malloc( sizeof( wchar_t ));

  printf("Chuyen doi thanh multibyte string\n");
  len = wcstombs( pmb, pwc, MB_CUR_MAX);
  printf("Cac ky tu duoc chuyen doi %d\n", len);
  printf("Gia tri Hex cua multibyte char dau tien la: %#.4x\n", pmb);
  
  printf("Chuyen doi nguoc lai thanh chuoi Wide-Character\n");
  len = mbstowcs( pwcs, pmb, MB_CUR_MAX);
  printf("Cac ky tu duoc chuyen doi %d\n", len);
  printf("Gia tri Hex cua wide char dau tien la: %#.4x\n\n", pwcs);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm mblen() trong C

Bài tiếp: Hàm mbtowc() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 13:06
51 👨 353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C